เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ตาสมุก

ตาสมุก (Ta-Samook pattern)


Awesome Image


ชื่อวัตถุ: ผ้านุ่ง 4
ขนาด: 100 ซม. * 92*2 ซม.
ลักษณะลายผ้า: รูปเรขาคณิต
ประวัติผ้าทอ: รับมอบจาก นางอนงค์ ภิรมย์ทอง


วัน เดือน ปี ที่ทอ: 2521
วัน เดือน ปี ที่มอบ: 1 ม.ค. 2550
สภาพ: สมบูรณ์
สถานที่เก็บ: พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
วันที่ถ่ายภาพ: 2 ส.ค. 2553

ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : ระหว่างปี 2562-2563
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.ย. 2563
  • ที่มาข้อมูล : โครงการเก็บลายผ้านาหมื่นศรี พ.ศ.2558

ผู้ทอ

บุญริน จันทัน

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2563