เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ลูกแก้วย่าน

ลูกแก้วย่าน (Luk-Keaw-Yarn pattern)


Awesome Image


ชื่อวัตถุ: ผ้าเช็ดหน้า 21
ขนาด: 46 ซม. * 44 ซม.
ลักษณะลายผ้า: รูปเรขาคณิต
รายละเอียดอื่นๆ: เก็บลาย 4 ไม้
ประวัติผ้าทอ: ผ้าทอในโครงการวิจัยเก็บลายผ้ากลับนาหมื่นศรี


วัน เดือน ปี ที่ทอ: กันยายน 2558
วัน เดือน ปี ที่มอบ: 20 พ.ย. 2558
สภาพ: สมบูรณ์
สถานที่เก็บ: พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
วันที่ถ่ายภาพ: 25 พ.ย. 2558

ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : ระหว่างปี 2562-2563
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.ย. 2563
  • ที่มาข้อมูล : โครงการเก็บลายผ้านาหมื่นศรี พ.ศ.2558

ผู้ทอ

รุจิรา แท่นมาก

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2563