เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ลายราชวัตรห้อง

ลายราชวัตรห้อง (Ratcahawat-Hong pattern)


Awesome Image


ชื่อ: ลายราชวัตรห้อง
เป็นการออกแบบลวดลายแบบเรขาคณิต ลายที่เกิดจากการดัดแปลงลายดั้งเดิม (ลายราชวัตร) เป็นผ้าทอที่สลับสีเส้นด้ายตามลักษณะของลายราชวัตร ยกดอก 4 ตระกอ เพิ่มลวดลายเป็นตารางสี่เหลี่ยมเป็นห้องๆ มีลายดอกไม้อยู่ตรงกลาง
ชนิดของผ้า: ผ้าคลุมไหล่และผ้าผืน
ลักษณะของผ้าทอ: ผ้าทอลายเอกลักษณ์
ชนิดเส้นด้าย: ทอด้วยฝ้าย/ฝ้ายขัดมัน

ประเภทกี่: กี่พื้นบ้าน
เส้นด้ายยืน: . .
เส้นด้ายพุ่ง: . .
ลักษณะลายผ้า: รูปเรขาคณิต


ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : พ.ศ. 2562
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.ย. 2563
  • ที่มาข้อมูล : สมาชิกในกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

ผู้ทอ

อุไรวรรณ แซ่ตัน

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2563